รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ 038474630 
101อนุบาลพนัสศึกษาลัยนางทองเพียร พลนาค 038461202 
102วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)  038473348 
103วัดบ้านศาลานายวีระเดช รัตนธำรงค์ 038787195 
104วัดบ้านกลางนางสาวอรอมร แก้วรุณคำ 038462206 
105วัดหน้าพระธาตุนายวินัย อ่อนสร้อย 038474018 
106ชุมชนวัดโบสถ์นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ 038473328 
107วัดกลางคลองหลวงนายสมคิด บุตรสนม 038464131 
108วัดหลวงพรหมาวาสนางสาวธีราพร อนะมาน 038473330 
109วัดโคกเพลาะ  38294048 
110วัดเนินตามากนายเกรียงศักดิ์ ยางเอน 038260626 
111วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)นายสุดแสง หมื่นราม 038472272 
112บ้านแปลงกระถินนายกรกิจ เจริญสุข 038472057 
113วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)  038472321 
114วัดป่าแก้วนายทิวา พุทธรักษา 038472202 
115บ้านสระสี่เหลี่ยมนางดารณี กีรติปกรณ์ 038263020 
116บ้านเขาดินวังตาสีนางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ 038190009 
117วัดแก้วศิลารามนางปราณี หนูขาว 038472321 
118บ้านหนองไผ่นายสัมพันธ์ จินดาเพชร   
119วัดทรงธรรมนางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี 038472230 
120บ้านทรายมูลนายฉลอม แผลงเดช 038472190 
121วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)นางสาวสุวิมล สุขจิตร   
122วัดนาวังหิน  038463498 
123บ้านน้ำซับ  038190011 
124บ้านสระนานายยุทธนากร แก้วกัลยา 038190010 
125บ้านหนองสองห้องนายสัน สุขม่วง   
126วัดอัมพวนารามนางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์ 038461828 
127บ้านหนองข่านายสุริยันต์ แก้วมาลา 038299418 
128บ้านไร่เสธ์นายขจร ไต่ทัน 038260488 
129บ้านหนองไผ่แก้วนางรมย์รวินท์ ตันติฤทธิผล 038190032 
130วัดแปลงเกตนายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ 038299260 
131บ้านเขาอำนวยสุขนายภาควัชร จันทร์กุล 038190000 
132วัดหนองสังข์นายจักริน คำทรัพย์ 038461459 
133วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)นายรัษฎากร มีมาก 038462697 
134วัดเนินสักนางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์ 038463801 
135วัดโคกพระศิลารามนางแก้วตา เข้มแข็ง 038209549 
136บ้านเนินนายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์ 038190034 
137ไทยรัฐวิทยา42นายภราดร พวงดี 038209264 
138วัดใหม่ท่าโพธิ์นายพาไชย โชติพันธุ์โสภณ 038463837 
139บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)  038461790 
140บ้านหนองขยาดนายณัฐนนท์ สุรินทร์ 038162039 
141วัดหนองม่วงใหม่นายสุรเชษฐ์ พินิจกิจ   
142วัดนากระรอกนายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ 038463044 
143ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงนายวีระ เพี้ยนศรี 038466102 
144วัดทุ่งเหียงนายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิม 038466116 
145บ้านหนองยางว่าที่ร้อยตรีรังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ 038473354 
146วัดชุมแสงศรีวนารามนายนิพนธ์ อนันตชาติ 038293191 
147บ้านหนองพรหมนางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์ 038293341 
148บ้านเนินหลังเต่า  038461804 
201อนุบาลวัดโคกท่าเจริญนายสุพล อิ่มสุวรรณ 038451036 
202วัดพานทองนายชาติชาย จันทรศรี 038451490 
203วัดหนองแช่แว่นนายศุภชัย คงมนต์ 038451566 
204วัดบ้านไร่นายสุเจษฐ ทองสืบแสง 038451455 
205วัดบ้านงิ้วจ่าสิบเอกนิธิ โพธิ์ทอง 038741426 
206อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มนางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล 038206006 
207ชุมชนวัดหนองตำลึงนายจำนงค์ มิ่งเจริญ 038206008 
208บ้านห้วยตากด้ายนายพิทักษ์ อำพินธุ์ 038206102 
209วัดหนองกะขะนางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ 038451479 
210วัดห้วยยาง    
211วัดหนองกาน้ำ  038451764 
212วัดโป่งตามุขนายประวิทย์ วงษ์แก้ว 038451480 
213วัดเกาะลอยนายณัฐพนธ์ ชื่นบาน 038452200 
215วัดโคกขี้หนอนว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ 038294245 
216บ้านบางหักนายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง   
217วัดแหลมแคนายสมชาย วีระศิลป์ 038740133 
218วัดบ้านเก่านางพัชนี ทองแก้ว 038452390 
219วัดศรีประชารามนายทรงวุฒิ แน่นหนา 038458099 
220บ้านย่านซื่อนายวิฑูรย์ หนูขาว   
221วัดวรพรตสังฆาวาสนางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง 040441855 
222บ้านบางแสมนางสาวนันทนา เจริญสุข 038190006 
223วัดบางนางนายสิปปกร วินิจฉัย   
224บ้านเนินถาวรนายมณเฑียร รัตนไสววงศ์ 038451592 
301วัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา)นายนาวิน มัตนาวี 038363319 
302บ้านหนองเกตุนายสนิท คงภักดี 038363153 
303บ้านหนองเสม็ดนายเมธา ภูมิเขต 038209280 
304บ้านบ่อกวางทองนางสาวอุษา ใช้เฮ็ง 038363181 
305วัดสุวรรณารัญญิกาวาสนางสาวมนัสนันท์ เอกนิพิฐสริ 038211294 
306บ้านทุ่งน้อย  038190014 
307บ้านคลองโอ่งนางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข 038211761 
308บ้านอ่างกระพงศ์นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์ 038260683 
309บ้านธรรมรัตน์นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์ 038470357 
310บ้านคลองโคนางชุติมา เกษรมาลา   
311บ้านขุนชำนาญนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ 038263307 
312บ้านวังมะเดื่อนายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร 038190021 
313บ้านคลองปริงนางธีรยา กฤษวงศ์ 038260922 
314อนุบาลบ่อทองนายทวิท ระโหฐาน 038211293 
315บ้านทับสูงนายเฉลิมศักดิ์ ทองสืบแสง 038190017 
317บ้านทับร้างนางเฉลา ระโหฐาน 038260545 
318บ้านคลองใหญ่นายชาญชัย ส่องสว่าง   
319บ้านคลองยางนายบุญนำ เกษี   
320สวนป่าคลองตาเพชรบนนางสาวกรรณิการ์ แย้มงาม 038260693 
321บ้านคลองตาเพชรนายชูศักดิ์ ศุภจิตเจษฎากร   
322บ้านเขาใหญ่นายโกศล มิตรพระพันธ์ 038260691 
323บ้านคลองกุ่มนางสาวสายใหม ภารประดับ   
324บ้านบึงตะกู  038260377 
325บ้านตลาดเนินหินนายปริญญา สุธรรม 030363289 
327บ้านเนินดินแดง  038260707 
328บ้านโปร่งเกตุ  038470103 
401บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)นางสำอางค์ มั่งคั่ง 038209281 
402บ้านสามแยกนางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม 038209509 
403วัดท่าบุญมีนายวีระกานท์ ศรีสมัย 038209282 
404บ้านห้วยหวายนายธีระกูล สำแดงเดช 038209838 
405วัดเขาวนาพุทธารามนางกันธอร กุลบุตรดี 038190038 
406บ้านหนองชุมเห็ดว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม 038260656 
407บ้านเนินทุ่งนางสาวอรนุช กุลสุวรรณ   
408บ้านเขาสัตตพรหมนางสุพิมพ์พร โยมคูเวียง   
409บ้านหนองยายหมาด  038190025 
410บ้านเขาวังแก้วนายสมพงษ์ จิตต์สว่าง   
411บ้านแปลงนายสมชัย จินดาอินทร์ 038190026 
412อนุบาลเกาะจันทน์นายชัยโรจน์ หนูขาว 038209283 
413บ้านโค้งประดู่นางชลธิชา อนันต์นาวี 038190029 
414บ้านเจ็ดเนินนายสุเทพ พันธ์โสลี   
415บ้านชุมนุมปรกฟ้านายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ 038470333