รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นายอดุลย์ จันทร์ฝาง 038474630 
101อนุบาลพนัสศึกษาลัยนางสาวสำอางค์ สุดสอาด 038461202 
102วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)นายวีระกานท์ ศรีสมัย 038473348 
103วัดบ้านศาลานางนุชจณี ตันเจริญ 038787195 
104วัดบ้านกลางนายนิพนธ์ อนันตชาติ 038462206 
105วัดหน้าพระธาตุนายบุญนำ เกษี 038474018 
106ชุมชนวัดโบสถ์นางสาวศริญญา เบ้าภาระ 038473328 
107วัดกลางคลองหลวงนายสมคิด บุตรสนม 038464131 
108วัดหลวงพรหมาวาสนางสาวพรสวาท ตรีรัตน์ 038473330 
109วัดโคกเพลาะนายไวพจน์ เข้มแข็ง 38294048 
110วัดเนินตามากนางศวัสมน แป้นทิม 038260626 
111วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)นางสาวประครองศิลป์ งามศิริ 038472272 
112บ้านแปลงกระถินนายกรกิจ เจริญสุข 038472057 
113วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)นางสาววิลาสินี ดวงเนตร 038472321 
114วัดป่าแก้วนางสาวนภา ทองประเสริฐ 038472202 
115บ้านสระสี่เหลี่ยมนางสาวพลอยนภัส วงษ์เสถียร 038263020 
116บ้านเขาดินวังตาสีนางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ 038190009 
117วัดแก้วศิลารามนายเกรียงศักดิ์ ยางเอน 038472321 
118บ้านหนองไผ่    
119วัดทรงธรรมนางสาวปริยากร ศรีแก้ว 038472230 
120บ้านทรายมูลนางวรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน 038472190 
121วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)นางสาวปรีญาณัฐ พนาสิทธิ์   
122วัดนาวังหินนางสาวสุนทรี เตียงกูล 038463498 
123บ้านน้ำซับนายอนุชิต สงวนหงษ์ 038190011 
124บ้านสระนานายคมสัน กัลยารัตน์ 038190010 
125บ้านหนองสองห้องนางสาวหทัยวัลย์ คุ้มภัย   
126วัดอัมพวนารามนายยุทธศักดิ์ ลายทอง 038461828 
127บ้านหนองข่านางสาวจิตรา ละมัย 038299418 
128บ้านไร่เสธ์นายชิตวีร์ มองเพชร 038260488 
129บ้านหนองไผ่แก้วนางสาวญาดา บ้านเมือง 038190032 
130วัดแปลงเกตนายสมพร ม่วงไหม 038299260 
131บ้านเขาอำนวยสุขนางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์ 038190000 
132วัดหนองสังข์นายจักริน คำทรัพย์ 038461459 
133วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)นายกำชัย เสนากิจ 038462697 
134วัดเนินสักนางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์ 038463801 
135วัดโคกพระศิลารามนางพชรพรรณ สีดำ 038209549 
136บ้านเนินนางสาวผ่องศรี จันทร์ค้ำ 038190034 
137ไทยรัฐวิทยา42นายเมธา ภูมิเขต 038209264 
138วัดใหม่ท่าโพธิ์นางสาวสุพิชฌาย์ พบดี 038463837 
139บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)นายสยาม ศรีษะเดช 038461790 
140บ้านหนองขยาดนายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิม 038162039 
141วัดหนองม่วงใหม่นางสาวกรรณิการ์ เฟื่องประยูร   
142วัดนากระรอกนายสมพงษ์ จิตต์สว่าง 038463044 
143ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงนางกันธอร กุลบุตรดี 038466102 
144วัดทุ่งเหียงนางสาวรัษฎากร อัครจันทร์ 038466116 
145บ้านหนองยางนางปิ่นทอง นิ่มนุช 038473354 
146วัดชุมแสงศรีวนารามนายอภินันท์ ชมเชย 038293191 
147บ้านหนองพรหมนายไตรเทพ เอี่ยมพินิจ 038293341 
148บ้านเนินหลังเต่านางสาวอดิศา เสนแก้ว 038461804 
201อนุบาลวัดโคกท่าเจริญนางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข 038451036 
202วัดพานทองจ่าสิบเอกนิธิ โพธิ์ทอง 038451490 
203วัดหนองแช่แว่นนางชุติมา เกษรมาลา 038451566 
204วัดบ้านไร่  038451455 
205วัดบ้านงิ้วนายอภิเดช สุรเกียรติ์กุล 038741426 
206อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มนายชาริติ สมศรี 038206006 
207ชุมชนวัดหนองตำลึงนายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่ 038206008 
208บ้านห้วยตากด้ายว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ 038206102 
209วัดหนองกะขะนางเอมอร ทองอินทร์ 038451479 
210วัดห้วยยางนางนภาภรณ์ แสงฤทธิ์   
211วัดหนองกาน้ำนางสาวนัฐยา สุขเกษม 038451764 
212วัดโป่งตามุขนางสาวชัญญ์ญาณ์ โพธิ์อนันต์กิจ 038451480 
213วัดเกาะลอยนางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย 038452200 
215วัดโคกขี้หนอนนางสาวอัญสุรียา นามเหลา 038294245 
216บ้านบางหักนางสาวอติพร รุ่งเรือง   
217วัดแหลมแคนางรัตนาภรณ์ เตปินตา 038740133 
218วัดบ้านเก่านางสาวนันทนา เจริญสุข 038452390 
219วัดศรีประชารามนายชัยพจน์ ผสมทรัพย์ 038458099 
220บ้านย่านซื่อนางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์   
221วัดวรพรตสังฆาวาสนางสาวธัญณิชา สุขอาจ 040441855 
222บ้านบางแสมนางสาวสมถวิล มิสันเทียะ 038190006 
223วัดบางนางนางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์   
224บ้านเนินถาวร  038451592 
301วัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา)นายครรชิต ก้อนพรหม 038363319 
302บ้านหนองเกตุนางสาวสุวิมล สุขจิตร 038363153 
303บ้านหนองเสม็ดนางเพ็ญนภา แนวน้ำพอง 038209280 
304บ้านบ่อกวางทองนางอทิติกานต์ นวลละออ 038363181 
305วัดสุวรรณารัญญิกาวาสนางสาวกรรณิการ์ แย้มงาม 038211294 
306บ้านทุ่งน้อยนายพุฒิพงศ์ ทรงนวล 038190014 
307บ้านคลองโอ่งนางสาวรจสุคน ดีประดับ 038211761 
308บ้านอ่างกระพงศ์นางสาวชลธี สุขมา 038260683 
309บ้านธรรมรัตน์นางสาวสายใจ ปรีดา 038470357 
310บ้านคลองโคนางสาวพรวิภา มธุรส   
311บ้านขุนชำนาญนางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ 038263307 
312บ้านวังมะเดื่อนางสาวธนพร ศรีอนันต์ 038190021 
313บ้านคลองปริงนายณัฐธพงษ์ชัย วัชรพงศ์ธร 038260922 
314อนุบาลบ่อทองนางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์ 038211293 
315บ้านทับสูง  038190017 
317บ้านทับร้างนางสาวสายใหม ภารประดับ 038260545 
318บ้านคลองใหญ่นางสาวอำพร อาจทุมมา   
319บ้านคลองยางนายอรุณ ฤทธิ์เทพ   
320สวนป่าคลองตาเพชรบนนางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ 038260693 
321บ้านคลองตาเพชรนายสราวุฒิ พลหาญ   
322บ้านเขาใหญ่นางกนิษฐา คีรินทร์ 038260691 
323บ้านคลองกุ่มนางสาวกฤตย์ภัสสร สาขา   
324บ้านบึงตะกูนายประเสริฐ มิ่งเมือง 038260377 
325บ้านตลาดเนินหินนางกรรณิกา ตรีบำเพ็ญ 030363289 
327บ้านเนินดินแดง  038260707 
328บ้านโปร่งเกตุนางสาวอัมไพ บุญมี 038470103 
401บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์ 038209281 
402บ้านสามแยกนางสาวสวิตตา ประเสริฐสาร 038209509 
403วัดท่าบุญมีนายพลพัต ชนะชนกุล 038209282 
404บ้านห้วยหวายนายอามร มุตวงศ์ 038209838 
405วัดเขาวนาพุทธารามนางสาวจุไรรัตน์ โพธิ์คำ 038190038 
406บ้านหนองชุมเห็ดนายศุภฤกษ์ สุธรรมรังษี 038260656 
407บ้านเนินทุ่งนางปัณณ์ธีรา สิงห์ศิริวาทิน   
408บ้านเขาสัตตพรหมนางสุพิมพ์พร โยมคูเวียง   
409บ้านหนองยายหมาดนางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์ความดี 038190025 
410บ้านเขาวังแก้วนางสาวเนรัญชญาดา หอมทิพย์   
411บ้านแปลงนายเชิดศักดิ์ ทองสว่าง 038190026 
412อนุบาลเกาะจันทน์นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี 038209283 
413บ้านโค้งประดู่นายจรัญ บุพชาติ 038190029 
414บ้านเจ็ดเนิน    
415บ้านชุมนุมปรกฟ้านางสาวอรนุช กุลสุวรรณ 038470333