ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวทัศนาวรรณ ก่อบุญวัดบ้านเก่าลาออกจากราชการ 
2นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวีบ้านตลาดเนินหินโรงเรียนบ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์ เขต 2
3นายชุติเดช สุขรัตน์สกุลวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)ถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 04/01/2552
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2