ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเพ็ญพร เจนไพรบ้านอ่างกระพงศ์โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สุรินทร์ เขต 2
2นางสุพัตรา ฮ้อเจริญบ้านบึงตะกูโรงเรียนสังขะวิทยาคม สุรินทร์ เขต 3
3นางเจนจิรา กำจัดภัยสวนป่าคลองตาเพชรบนโรงเรียนบ้านด่าน สุรินทร์ เขต 3
4นางสาวศรีสุดา สมภาคบ้านคลองตาเพชรโรงเรียนบ้านน้อย สุรินทร์ เขต 3
5นางสาวณิษากัญญ์ หอมจำรัสบ้านหนองชุมเห็ดโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา เขต 1
6นางธนภรณ์ กุลเสรีบ้านคลองตาเพชรโรงเรียน ตชด.บ้านป่าก่อ อำนาจเจริญ
7นางสาวอารยา กิตติยะวรางกูรบ้านหนองชุมเห็ดโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาส ราชบุรี เขต 2
8นายเอกลักษณ์ ดัชถุยาวัตรบ้านบึงตะกูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี เขต 1
9นางสุมณฑา ทองปนอนุบาลบ่อทองโรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ ชลบุรี เขต 1
10นางสาวอรทัย อิงภูบ้านหนองชุมเห็ดโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ กาฬสินธุ์ เขต 1
11นางสาวกัญญาภัค ลุนโณวัดโคกขี้หนอนโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา กาฬสินธุ์ เขต 1
12นางสาวสุภาวดี เจริญจิตรบ้านชุมนุมปรกฟ้าโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ปราจีนบุรี เขต 1
13นางกิ่งกาญจน์ ผากาบ้านอ่างกระพงศ์โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 มุกดาหาร
14นางสาวปาณญดา ตั้งรุจวัฒนาวัดหนองกะขะโรงเรียนพานทอง เขต 18
15ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา ลาลำโกนบ้านบ่อกวางทองโรงเรียนบ้านพอก ศรีสะเกษ เขต 3
16นางสาวคนึงนิช จุปมัดถาบ้านแปลงโรงเรียนบ้านหนองคอก ฉะเชิงเทรา เขต 2
17นางสาวศิริรัตน์ บุษภาวัดบางนางโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สกลนคร เขต 1
18นางสาวสุพัตรา จันทร์กระจ่างอนุบาลเกาะจันทน์โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ ร้อยเอ็ด เขต 3
19นางสาวรัชนีวรรณ สุขเสนาบ้านทับร้างโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร ร้อยเอ็ด เขต 1
20นางสดศรี โสภาพลบ้านห้วยตากด้ายโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ร้อยเอ็ด เขต 1
21นายสุรสิทธิ์ สมสายวัดแก้วศิลารามโรงเรียนยูงทองพิทยาคม เขต 20
22นายประจักษ์ สนยืนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สกลนคร เขต 2
23นางสาวพัชยา พันธ์ณวงศ์สวนป่าคลองตาเพชรบนโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สกลนคร เขต 2
24นางสาวสุวดี ทบวันบ้านตลาดเนินหินโรงเรียนบ้านหนองสนวน นครราชสีมา เขต 3
25นางสาวอรฤดี แสนสุริวงศ์วัดทุ่งเหียงโรงเรียนบ้านห้วยหิน สกลนคร เขต 3
26นางแก้ว ห้องแซงบ้านคลองใหญ่โรงเรียนบ้านพรหมนิยม ยโสธร เขต 2
27นางสลิตา พรมไชยบ้านหนองชุมเห็ดโรงเรียนบ้านฟ้า น่าน เขต 1