ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชลอ คำศรีบ้านตลาดเนินหินเกษียณอายุ 
2นายรชต ลีเส็งบ้านธรรมรัตน์เกษียณอายุ 
3นายวิชัย ภักดีคำอนุบาลเกาะจันทน์เกษียณอายุ 
4นายสินชัย โรจนไพฑูรย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เกษียณอายุ 
5นางปราณี หนูขาววัดแก้วศิลารามเกษียณอายุ 
6นายชัยโรจน์ หนูขาวอนุบาลเกาะจันทน์เกษียณอายุ 
7นายพาไชย โชติพันธุ์โสภณวัดใหม่ท่าโพธิ์เกษียณอายุ 
8นายประวิทย์ วงษ์แก้ววัดโป่งตามุขเกษียณอายุ 
9นายวีระเดช รัตนธำรงค์วัดบ้านศาลาเกษียณอายุ 
10นายณัฐพนธ์ ชื่นบานวัดเกาะลอยเกษียณอายุ 
11นายสัน สุขม่วงบ้านหนองสองห้องเกษียณอายุ 
12นางรมย์รวินท์ ตันติฤทธิผลบ้านหนองไผ่แก้วเกษียณอายุ 
13นายสนิท คงภักดีบ้านหนองเกตุเกษียณอายุ 
14นายขจร ไต่ทันบ้านไร่เสธ์เกษียณอายุ 
15นายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์บ้านเนินเกษียณอายุ 
16นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์บ้านธรรมรัตน์เกษียณอายุ 
17นายฉลอม แผลงเดชบ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
18นายปริญญา สุธรรมบ้านตลาดเนินหินเกษียณอายุ 
19นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์บ้านชุมนุมปรกฟ้าเกษียณอายุ 
20นายชาญชัย ส่องสว่างบ้านคลองใหญ่เกษียณอายุ 
21นายไพบูลย์ ศุภพิชน์บ้านขุนชำนาญเกษียณอายุ 
22นายจำนงค์ มิ่งเจริญชุมชนวัดหนองตำลึงเกษียณอายุ 
23นายวีระ เพี้ยนศรีชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงเกษียณอายุ 
24นางทัศนีย์ อัศฤกษ์อนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
25นางวิภานิตย์ ทรัพย์แสนดีอนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
26นางอนงค์ นิธิประดิษฐกุลอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
27นางไพเราะ สุธรรมอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
28นางสมถวิล คงคาเนาวรัตน์วัดใหม่ท่าโพธิ์เกษียณอายุ 
29นางมุกดา แดงเปี่ยมวัดหลวงพรหมาวาสเกษียณอายุ 
30นางเรณู เพี้ยนศรีวัดหน้าพระธาตุเกษียณอายุ 
31นายจิรชัย สุจิรานุธรรมวัดหนองสังข์เกษียณอายุ 
32นายสายชล บุญชูวัดหนองกาน้ำเกษียณอายุ 
33นางลำยอง บรรพตวัดสุวรรณารัญญิกาวาสเกษียณอายุ 
34นางสาวพิศมัย อู๋สังข์วัดศรีประชารามเกษียณอายุ 
35นางประทิน ด่านโคกสูงวัดศรีประชารามเกษียณอายุ 
36นางวันเพ็ญ สุ่มทองวัดศรีประชารามเกษียณอายุ 
37นางสาวอนัญญา กุลประยงค์วัดพานทองเกษียณอายุ 
38นางอุไรวรรณ สุจิรานุธรรมวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
39นางศิวพร ขุนภักดีวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
40นางพัลลภา จุลศิริวัฒนวงศ์วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
41นายอารมณ์ ตุ้มมลวัดบ้านกลางเกษียณอายุ 
42นางเพลินพิศ ทิมวิไลรักษ์วัดเนินสักเกษียณอายุ 
43นางโชตนา จิรสินพงศ์ภานุวัดเนินสักเกษียณอายุ 
44นายทวีป มูลผลาวัดนาวังหินเกษียณอายุ 
45นายประมวล พิมลาวัดนาวังหินเกษียณอายุ 
46นางนิสากร ธรรมวิชัยวัดนากระรอกเกษียณอายุ 
47นางมยุรี ทองธรรมชาติวัดนากระรอกเกษียณอายุ 
48นางสาวทิพย์วรรณ ธาดาคุณากรวัดนากระรอกเกษียณอายุ 
49นายนนท์ สุรนันท์วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
50นางสาวณัฏฐิณี โรจนทัตวัดแก้วศิลารามเกษียณอายุ 
51นางสาวอุทัยวรรณ เกิดสว่างวัดกลางคลองหลวงเกษียณอายุ 
52นางไพเราะ ทองดีบ้านห้วยหวายเกษียณอายุ 
53นายเผชิญ ทิมวิไลรักษ์บ้านหนองยายหมาดเกษียณอายุ 
54นางนิพร ไกรศรีบ้านหนองพรหมเกษียณอายุ 
55นางสาวพยุง ประทุมทองบ้านหนองพรหมเกษียณอายุ 
56นายประศาสน์ ศรีนวลบ้านหนองข่าเกษียณอายุ 
57นางจำรูญ นิลวดีบ้านหนองข่าเกษียณอายุ 
58นางรุณี เชียงเถียรบ้านหนองขยาดเกษียณอายุ 
59นายสมฤทธิ์ กะทงยามบ้านหนองเกตุเกษียณอายุ 
60นายยรรยง ดอกลัดดาบ้านสามแยกเกษียณอายุ 
61นายเจนยุทธ์ ตันตราธิปไตยบ้านสามแยกเกษียณอายุ 
62นายบุญธรรม รักสวนบ้านไร่เสธ์เกษียณอายุ 
63นางสีดาวรรณ ขูดแก้วบ้านแปลงเกษียณอายุ 
64นางแสงอรุณ อิ่มสุวรรณบ้านบางแสมเกษียณอายุ 
65นางสาวอุไรวรรณ ไพจิตรบ้านบางแสมเกษียณอายุ 
66นางวารุวรรณ แก้วสีขาวบ้านเนินดินแดงเกษียณอายุ 
67นางปิยะกุล เข็มทองบ้านน้ำซับเกษียณอายุ 
68นางวิมล จันทโภโตบ้านทับร้างเกษียณอายุ 
69นางสาวบุญมี รักชาติบ้านทับร้างเกษียณอายุ 
70นางภัทราภา ตรีกิตติคุณบ้านคลองใหญ่เกษียณอายุ 
71นายปราโมทย์ จันทร์เจริญบ้านเขาสัตตพรหมเกษียณอายุ 
72นางวิมล ชัยชาติสุตานนท์ไทยรัฐวิทยา42เกษียณอายุ 
73นางสาววาสนา ชลอำนวยชุมชนวัดหนองตำลึงเกษียณอายุ 
74นางเรณู อยู่เย็นดีชุมชนวัดหนองตำลึงเกษียณอายุ 
75นางพัชกฤต พงศ์ปรีชาชาญชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงเกษียณอายุ 
76นายกิตติพงษ์ เชี่ยววณิชชากรชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงเกษียณอายุ 
77นายสุรชัย สุขสถิตย์ชุมชนวัดหนองตำลึงเกษียณอายุ 
78นางวัลนา รุจิราภิลักษณ์บ้านสามแยกเกษียณอายุ 
79นายสรโชติ อินทราบ้านหนองเกตุเกษียณอายุ 
80นายสมพิศ เมืองปางบ้านหนองเสม็ดเกษียณอายุ 
81นายธวัชชัย ไวยวรรณวัดแก้วศิลารามเกษียณอายุ 
82นางอัจฉรา จันทน์พยอมวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
83นางสาวพิศพร อินทสงค์วัดศรีประชารามเกษียณอายุ 
84นางธัญลักษณ์ มงคลนิธิพัฒน์วัดห้วยยางเกษียณอายุ