ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ชุมชนวัดโบสถ์โรงรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม.18
2นางสาวสุธัญญา สีตาวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์ เขต 2
3นางสาวพัทธนันท์ เลิศจาตุพัฒน์บ้านบ่อกวางทองโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล บุรีรัมย์ เขต 1
4นางสาววาสนา ยิ่งยงบ้านอ่างกระพงศ์โรงเรียนบ้านร่อนทอง บุรีรัมย์ เขต 4
5นายชาติชาย จันทรศรีวัดพานทองลาออกจากราชการ 
6นางสาวมุกดารัศมิ์ ทรัพย์โชคทวีอนุบาลเกาะจันทน์ถึงแก่กรรม 
7นางสาวปวริศา จันทนามบ้านทุ่งน้อยโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ชลบุรี เขต 3
8นางสาวนงเยา กองลีวัดวรพรตสังฆาวาสโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ หนองบัวลำภู เขต 2