ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรุ้งรัตตา วรรณเสถียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นครราชสีมา เขต 3 นครราชสีมา เขต 3
2นางประไพรัตน์ รัตนพันธุ์บ้านห้วยตากด้ายถึงแก่กรรม 
3นางจุราภรณ์ ศรีมงคลบ้านหนองพรหมลาออกจากราชการ 
4นายวิทยา สุขแสงนิลวัดศรีประชารามลาออกจากราชการ