ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจุฑามณี กุลวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เกษียณอายุ 
2นายภราดร เกตุพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เกษียณอายุ 
3นายสุเจษฐ ทองสืบแสงวัดบ้านไร่เกษียณอายุ 
4นายศุภชัย คงมนต์วัดหนองแช่แว่นเกษียณอายุ 
5นายวินัย อ่อนสร้อยวัดหน้าพระธาตุเกษียณอายุ 
6นางสาวธีราพร อนะมานวัดหลวงพรหมาวาสเกษียณอายุ 
7นายสุดแสง หมื่นรามวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)เกษียณอายุ 
8นายสุพล อิ่มสุวรรณอนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
9นายเฉลิมศักดิ์ ทองสืบแสงบ้านทับสูงเกษียณอายุ 
10นายสัมพันธ์ จินดาเพชรบ้านหนองไผ่เกษียณอายุ 
11นายพิทักษ์ อำพินธุ์บ้านห้วยตากด้ายเกษียณอายุ 
12นางสุนีย์ แท่งหอมบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)เกษียณอายุ 
13นายปราโมทย์ พูลทวีบ้านสระสี่เหลี่ยมเกษียณอายุ 
14นายระดม มารยาทชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงเกษียณอายุ 
15นางสาวรัตนา เรี้ยนสุวงศ์ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงเกษียณอายุ 
16นางสาวพฤทธิมา บรรยงคนันท์ชุมชนวัดหนองตำลึงเกษียณอายุ 
17นางสมสุข นงนุชชุมชนวัดหนองตำลึงเกษียณอายุ 
18นางพรทิพย์ ญาติเสมอชุมชนวัดหนองตำลึงเกษียณอายุ 
19นางช่อทิพย์ ทิพย์วงศ์ไทยรัฐวิทยา42เกษียณอายุ 
20นางพิมพ์ศา ชัชฎาปิยเศรษฐ์บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)เกษียณอายุ 
21นายสมาน ต่วนเทศบ้านขุนชำนาญเกษียณอายุ 
22นางฉันทนา น้อยเจริญบ้านคลองกุ่มเกษียณอายุ 
23นางวัชรินทร์ สมณะบ้านโค้งประดู่เกษียณอายุ 
24นางสุรีย์พร วรรณศรีบ้านโค้งประดู่เกษียณอายุ 
25นางธนภัทร ภิรมย์ปั่นบ้านชุมนุมปรกฟ้าเกษียณอายุ 
26นายถนอม มิตรภูมิวิบูลย์บ้านชุมนุมปรกฟ้าเกษียณอายุ 
27นางเสาวรัก วงษ์แก้วบ้านน้ำซับเกษียณอายุ 
28นางประชิต สุจิรานุธรรมบ้านเนินหลังเต่าเกษียณอายุ 
29นายสวรรค์ สรวยสุวรรณบ้านบางแสมเกษียณอายุ 
30นางสุวณีย์ ทองบางบ้านบางแสมเกษียณอายุ 
31นายสมรัก คำวงษ์บ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
32นายสุมิตร ขมสนิทบ้านสระสี่เหลี่ยมเกษียณอายุ 
33นายพีระชาย ต่วนภูษาบ้านสระสี่เหลี่ยมเกษียณอายุ 
34นางดวงเดือน จันทร์ดำบ้านสามแยกเกษียณอายุ 
35นายบุญส่ง หงษาชาติบ้านหนองขยาดเกษียณอายุ 
36นางสุณี หงษาชาติบ้านหนองขยาดเกษียณอายุ 
37นางสุดา รุ่งสอาดบ้านหนองไผ่แก้วเกษียณอายุ 
38นางอรชร จันทะชารีบ้านหนองพรหมเกษียณอายุ 
39นายสุรชัย แดงกระจ่างวัดแก้วศิลารามเกษียณอายุ 
40นายณรงค์ คุ้มครองสุขวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
41นางอรศิริ แซ่ลี้วัดเขาวนาพุทธารามเกษียณอายุ 
42นางสาววรรณา วีระศิลป์วัดโคกขี้หนอนเกษียณอายุ 
43นายปิยะ ธวัชไพบูลย์วัดโคกขี้หนอนเกษียณอายุ 
44นางสอิ้ง มุกดาหารวัดโคกพระศิลารามเกษียณอายุ 
45นางดารณี สุขสำราญวัดทรงธรรมเกษียณอายุ 
46นางอรุณี เพียรหาสินวัดทรงธรรมเกษียณอายุ 
47นายโกสนธิ์ ชวนะศักดิ์วัดทุ่งเหียงเกษียณอายุ 
48นางหัทยา ชวนะศักดิ์วัดนากระรอกเกษียณอายุ 
49นายปวริศร์ โปกุลวัดนากระรอกเกษียณอายุ 
50นางธนพร ไต่ทันวัดนาวังหินเกษียณอายุ 
51นางดวงกมล อุดมผลวัดเนินสักเกษียณอายุ 
52นางจงกล วิรัชติวัดเนินสักเกษียณอายุ 
53นางเยาวยง รัตนธำรงค์วัดเนินสักเกษียณอายุ 
54นางวราภรณ์ มุ่งหมายวัดบ้านงิ้วเกษียณอายุ 
55นางจรรยา คงนมนานวัดบ้านไร่เกษียณอายุ 
56นางฉันทนา จินดาเพชรวัดป่าแก้วเกษียณอายุ 
57นายชัยสวัสดิ์ กุลกั้งวัดป่าแก้วเกษียณอายุ 
58นางระเบียบ ศิวะวรเวทวัดแปลงเกตเกษียณอายุ 
59นางจินตนา ประคองสินวัดโป่งตามุขเกษียณอายุ 
60นางทิพวัลย์ พูลสวัสดิ์วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
61นางวรรณา ทองปานวัดพานทองเกษียณอายุ 
62นางวันเพ็ญ คูณศรีวัดสุวรรณารัญญิกาวาสเกษียณอายุ 
63นายดานัย ซาฟีอีวัดหนองกาน้ำเกษียณอายุ 
64นายชิงธง บูรณะวัดหนองสังข์เกษียณอายุ 
65นายปริญญา ศรีกระจ่างวัดหลวงพรหมาวาสเกษียณอายุ 
66นางพัชรี รัตนภู่เพ็ชรวัดหลวงพรหมาวาสเกษียณอายุ 
67นางมาริษา สุวรรณศรีวัดอัมพวนารามเกษียณอายุ 
68นางปิยดา ภู่ทิมวัดอัมพวนารามเกษียณอายุ 
69นางกัญพัชณิสา กาฬสิงห์อนุบาลบ่อทองเกษียณอายุ 
70นางละเอียด เกิดสว่างอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
71นางกิ่งกาญจน์ เครือแป้นอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
72นางสาวณฐมน อังคะนาวินอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
73นางอุษา ธาดาวิวรรธน์อนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
74นางพรทิพา สันติกุลอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
75นางประจวบ โกสุมวัชราภรณ์อนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
76นางสาวชนินทร จึงชาญชัยกุลอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
77นายอำนวย ลือชาอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
78นางกรองจิตต์ ปรีดากรณ์อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มเกษียณอายุ 
79นางสรัญญา ทวีการอนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
80นายสุรพงศ์ เหราบัตย์อนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
81นางสาวสันทณา แก้วอุไรอนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
82นางสมจิต ธีระศักดิ์อนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
83นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์อนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
84นางโสรส พุทธรักษาวัดกลางคลองหลวงเกษียณอายุ