ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววรรณภา วรสายัณห์วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)ลาออกจากราชการ