ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุขจี ดีเสมอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2โอนไปบุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 2
2นายประภาศ เลี้ยงรักอนุบาลบ่อทองโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ เขต 1
3ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์บ้านหนองยางโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดช
4นางสาวอัญธิการ์ สุขแก้วอนุบาลพนัสศึกษาลัยลาออกจากราชการ