ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายณภัทร ก่อนกี้วัดหนองสังข์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป.ชลบุรี เขต 1
2นายสิปปกร วินิจฉัยวัดบางนางโรงเรียนวัดหนองขาม ชลบุรี เขต 3
3ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโมบ้านหนองชุมเห็ดสพป.ชลบุรี เขต 1 สพป.ชลบุรี เขต 1
4นางดารณี กีรติปกรณ์บ้านสระสี่เหลี่ยมสพป.ชลบุรี เขต 1 สพป.ชลบุรี เขต 1
5นายไววิทย์ สนรักษาวัดแหลมแคถึงแก่กรรม