ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางเกตุมณี ดวงมหึมาวัดบ้านเก่าโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ชลบุรี เขต 1
2นางภาวดี ภูมิผักแว่นวัดศรีประชารามโรงเรียนวัดท้องคุ้ง ชลบุรี เขต 1
3นางสาวจิราพร ผะกาแดงชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงโรงเรียนวัดบางเป้ง ชลบุรี เขต 1
4นางสาวทิพวรรณ์ สลีอ่อนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) ชลบุรี เขต 1
5นางสาวสุทธยา สายเพ็ชร์อนุบาลเกาะจันทน์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) ชลบุรี เขต 1
6นางจุไรรัตน์ สังข์ทองบ้านคลองโอ่งโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ชลบุรี เขต 1
7นางสาวกิติยา บุญแซมบ้านเนินดินแดงโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ พระนครศรีอยุธยา เขต 2
8นางสาวสินาธร ชัยชนะอนุบาลเกาะจันทน์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า เชียงราย เขต 2
9นางสาวนิศราภรณ์ ชาติโสมอนุบาลบ่อทองโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ชลบุรี เขต 3
10นางสาวชญาดา แก้วสิมมาบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)โรงเรียนบ้านเขาคันทรง ชลบุรี เขต 3
11นางสาวอุมา เหล่าประเสริฐชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี เขต 3
12นางสาวอารีย์ คำไกรวัดห้วยยางโรงเรียนบ้านโนนสูง ปราจีนบุรี เขต 2
13นางสาวไพรินทร์ นามเสนาะวัดศรีประชารามโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เขต 1
14นางสาวฉันทนา เพียตัวผู้วัดหนองกะขะโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สกลนคร เขต 1
15นางสาวลลิดา ปุญญะประสิทธิ์ชุมชนวัดหนองตำลึงโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ฉะเชิงเทรา เขต 1
16นางสาวพชรรักษ์ โรจนานุกูลพงศ์ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงโรงเรียนวัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา เขต 1
17นายศรีอัมพร ใจแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
18นางสาวรดา ทนุบำรุงศิลป์บ้านชุมนุมปรกฟ้าโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด อุดรธานี เขต 2
19นางสาวพีระยา พิบูลย์ศิริกุลบ้านหนองเสม็ดโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อุดรธานี เขต 1
20นายนัฐพล บำรุงรสบ้านบ่อกวางทองโรงเรียนบ้านห้วยไชงัว หนองคาย เขต 1
21นางสาวเบญจมาศ สัตตะโสบ้านคลองปริงโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน หนองคาย เขต 1
22นายณรุจน์ธภัทร ธัญพิสิษฐ์กุลอนุบาลเกาะจันทน์โรงเรียนบ้านแม่นน้อย สกลนคร เขต 3
23นางสาวณัฐชนา สุราชาบ้านแปลงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สกลนคร เขต 3
24นางสาวจาลุณี สาริบุตรวัดแหลมแคโรงเรียนบ้านดงสาร สกลนคร เขต 3
25นางสาวนพมาศ พยุงวงษ์อนุบาลเกาะจันทน์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สกลนคร เขต 2
26นายธวัชชัย ภูพลผันบ้านธรรมรัตน์โอนไปนครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 6
27นางขนิษฐา ภูพลผันบ้านธรรมรัตน์โอนไปนครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 6
28นางสาวเกศรินทร์ หมื่นจำนงค์อนุบาลเกาะจันทน์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. 6
29นางสาวสายฝน แกล้วกล้าบ้านหนองยายหมาดโรงเรียนวัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา เขต 2
30นายศุภวัฒน์ อัมพรศักดิ์ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงโรงเรียนวัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา เขต 2
31นายอุดมโชค เวียงคำบ้านแปลงโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส ฉะเชิงเทรา เขต 2
32นางสาวศจีพร ธรรมสะเรบ้านแปลงโรงเรียนวัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา เขต 2
33นางสาวระวีวรรณ ลุงไธสงบ้านหนองขยาดโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ นครพนม เขต 2