ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1ว่าที่ร้อยตรีธนะเทพ เสน่ห์หาบ้านทับร้างโรงเรียนเมืองพัทยา 9(วัดโพธิสัมพันธ์) สำนักงานการศึกษาเมืองพัทย
2นางสาวนิตยา พรหมภักดีบ้านหนองชุมเห็ดโรงเรียนบ้านผำ สพป.สุรินทร์ เขต 2
3นางจรัญญา ไกวัลสกุลวัดศรีประชารามโรงเรียนวัดโคธาราม สมุทรปราการ เขต 2
4นางสาววรารัตน์ สระศรีโพธิ์บ้านหนองไผ่โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป.สุรินทร์ เขต 2
5นางสาวภัทรพร ดวงแขบ้านเขาใหญ่โรงเรียนบ้านเขาลอย สพป.ระยองเขต 1
6นางศิรินทรา ศรีเพชรบ้านชุมนุมปรกฟ้าโรงเรียนบ้านดู่ สพป.สุรินทร์ เขต 1
7นางสาวรัชนี ต้นทองวัดโคกพระศิลารามโรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
8นางสาวดำเนิน ดาศรีบ้านหนองเกตุโรงเรียนบ้านเพี้ยราม สพป.สุรินทร์ เขต 1
9นางสาวสุดารัตน์ จำรองเพ็งวัดท่าบุญมีโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
10นางสาววิลาวรรณ พลเยี่ยมวัดโป่งตามุขโรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
11นางสาวอัจฉรา พฤทธิไพฑูรย์บ้านเขาใหญ่โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
12นายกำพล สวัสดีบ้านขุนชำนาญโรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
13นางสาวเลิศนภา ใยพันธ์อนุบาลพนัสศึกษาลัยโรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
14นางวราภรณ์ รัตนวรรณอนุบาลเกาะจันทน์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
15นายวุฒิไกร หนองข่าบ้านโปร่งเกตุโรงเรียนบ้านโซงเลง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
16นางสาวนพมาศ หมุนลีอนุบาลเกาะจันทน์โรงเรียนบ้านรุง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
17นายณปวิช เกติยะวัดสุวรรณารัญญิกาวาสโรงเรียนบ้านดอนงิ้ว สพป.มหาสารคาม เขต 1
18นางสาวภิรมยา โพธิ์รินทร์วัดบ้านเก่าโรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.มหาสารคาม เขต 2
19นางศิรินทา แก้วกัลยาบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)โรงเรียนหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 3
20นายเกษม ประทุมทองบ้านโปร่งเกตุโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2
21นายอรรถพล สมดีบ้านเขาใหญ่โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง สพป.ยโสธร เขต 2
22นางสาวสุภาพร ขันธ์ศรีบ้านเนินดินแดงโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา สพป.ยโสธร เขต 2
23นางสาวศิรินภา พาละพลบ้านเขาใหญ่โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.ยโสธร เขต 2
24นางสาวอัญชัญ ไชยรสบ้านหนองสองห้องโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ เทศบาลเมืองชลบุรี