ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนพวรรณ ง่วนยองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เกษียณอายุ 
2นางณปภัช พลชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เกษียณอายุ 
3นางทองเพียร พลนาคอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
4นางสาวอรอมร แก้วรุณคำวัดบ้านกลางเกษียณอายุ 
5นายทิวา พุทธรักษาวัดป่าแก้วเกษียณอายุ 
6นางพัชนี ทองแก้ววัดบ้านเก่าเกษียณอายุ 
7นายสมชัย จินดาอินทร์บ้านชุมนุมปรกฟ้าเกษียณอายุ 
8นางพรเทวา เทวหงส์อนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
9นางวีณา กิ่งสอนอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
10นางดวงเดือน แดงกระจ่างอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
11นางรุ่งรวี จรรยาพจน์อนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
12นายผดุงศิลป์ แก้วเกิดอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
13นางมะลิ นิสารัตน์อนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
14นางสาวเบญจมาภรณ์ พิทักษานนท์กุลอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
15นางณัฐกานต์ จันทนาวัดบ้านศาลาเกษียณอายุ 
16นางอุบล อ่อนสร้อยวัดหน้าพระธาตุเกษียณอายุ 
17นางสิริมา เจียมจุ้ยชุมชนวัดโบสถ์เกษียณอายุ 
18นางวิภาภรณ์ อ่อนสร้อยวัดเนินตามากเกษียณอายุ 
19นางสมนึก คำวงษ์บ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
20นางกิ่งกนก พิทักษ์กมลวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
21นางลัดดาวัลย์ เฉยเจริญบ้านหนองสองห้องเกษียณอายุ 
22นางวนัสนันท์ สุขสุผลบ้านหนองข่าเกษียณอายุ 
23นางทองอินทร์ ศรีนวลบ้านหนองข่าเกษียณอายุ 
24นายจำลอง ทองแดงบ้านหนองไผ่แก้วเกษียณอายุ 
25นางสาวโชติมา ถวิลกิจวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
26นายวิสิทธิ์ เตาฟิกบ้านเนินเกษียณอายุ 
27นางมนมาลี ปาละพันธุ์บ้านเนินเกษียณอายุ 
28นางสิริธัญญ์ วราหะสุนทรไทยรัฐวิทยา42เกษียณอายุ 
29นางสาวณัทญา วุ้นวงษ์ไทยรัฐวิทยา42เกษียณอายุ 
30นางวรวรรณ นุกูลวัดนากระรอกเกษียณอายุ 
31นางสุกัลยา สอนจันทร์วัดทุ่งเหียงเกษียณอายุ 
32นางไพวรรณ จิรัสคามินบ้านหนองยางเกษียณอายุ 
33นางกนกพรรษ นวลแก้ววัดชุมแสงศรีวนารามเกษียณอายุ 
34นางภานีย์ ด้วงประเสริฐบ้านหนองพรหมเกษียณอายุ 
35นางไปยดา พวงดีบ้านเนินหลังเต่าเกษียณอายุ 
36นางสมคิด วินิจฉัยอนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
37นายประจวบ สีม่วงอนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
38นางศิริพร ศรีโสภาอนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
39นายชวลิต ปรีดากรณ์วัดบ้านงิ้วเกษียณอายุ 
40นางสมใจ หนูยงค์ชุมชนวัดหนองตำลึงเกษียณอายุ 
41นางสาววิภา อนันตกูลวัดหนองกะขะเกษียณอายุ 
42นายสมศักดิ์ สาครสุขกิจวัดห้วยยางเกษียณอายุ 
43นายพูลศักดิ์ รัตนโยธินวัดโป่งตามุขเกษียณอายุ 
44นางสุวารี มหารัตนวงศ์วัดโป่งตามุขเกษียณอายุ 
45นางสุรีรัตน์ กำจัดภัยวัดโป่งตามุขเกษียณอายุ 
46นางเสมอ สามัคคีวัดโป่งตามุขเกษียณอายุ 
47นางวนิดา คุ้มทรัพย์วัดเกาะลอยเกษียณอายุ 
48นางสาวสุรีภร นันทพานิชวัดเกาะลอยเกษียณอายุ 
49นางจุฑามาศ เวินสันเทียะวัดเกาะลอยเกษียณอายุ 
50นางลำพรวน มธุรสวัดโคกขี้หนอนเกษียณอายุ 
51นางเกื้อกูล แสงอำนาจเจริญวัดโคกขี้หนอนเกษียณอายุ 
52นายมานพ ไกวัลสกุลวัดศรีประชารามเกษียณอายุ 
53นายวัฒนา ภูษิตธนานันท์วัดวรพรตสังฆาวาสเกษียณอายุ 
54นางชวนชม ชัยณรงค์บ้านบางแสมเกษียณอายุ 
55นางพรนภา สนรักษาวัดบางนางเกษียณอายุ 
56นางสาวรุ่งนภา ประพันธ์อนุบาลบ่อทองเกษียณอายุ 
57นายพินิจ ดวงแสดอนุบาลบ่อทองเกษียณอายุ 
58นางเจษฎา มินตาบ้านทับร้างเกษียณอายุ 
59นางปลื้มใจ ปังวัฒนกุลบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)เกษียณอายุ 
60นางวรรณิภา สังขเสนากุลบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)เกษียณอายุ 
61นายเฉลิมพล โคติโชติบ้านเขาสัตตพรหมเกษียณอายุ 
62นายมานิตย์ บุญชูวัดบางนางเกษียณอายุ 
63นางสาวศันสนีย์ พรมพินิจวัดหนองกะขะโรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
64นางสาวภัทรียา คุ้มไข่น้ำบ้านคลองปริงลาออกจากราชการ