ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางทัศนีย์ พุทธมิลินประทีปวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)ลาออกจากราชการ 
2นางอมรรัตน์ โสภากุวัดหนองกะขะโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ชัยภูมิ เขต 2
3นางสาวยุภา ศรฤทธิ์บ้านบ่อกวางทองโรงเรียนหนองแข้วิทยา กาฬสินธุ์ เขต 2
4นางสาวสุดาวัลย์ ปุกคามบ้านอ่างกระพงศ์โรงเรียนบ้านนาใต้ น่าน เขต 1
5นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์บ้านหนองพรหมโรงเรียนวัดกลางเกร็ด นนทบุรี เขต 2
6นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์วัดเนินตามากโรงเรียนบ้านเสลา บุรีรัมย์ เขต 3
7นางสาวประภาพร สิมอุตรบ้านเขาสัตตพรหมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 บุรีรัมย์ เขต 2
8นางสาวปริชาติ สืบทองอนุบาลบ่อทองโรงเรียนบ้านชุมแสง บุรีรัมย์ เขต 2
9นางสาวพิมวิพา ทายประโคนบ้านชุมนุมปรกฟ้าโรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ บุรีรัมย์ เขต 2
10นายศุภชัย ชาญประโคนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา บุรีรัมย์ เขต 2
11นายอดิศัย วรรณเพชรบ้านหนองไผ่แก้วโรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า หนองบัวลำภู เขต 1
12นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชนวัดนาวังหินโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา นนทบุรี เขต 1
13นายสุขสันต์ ลุงไธสงวัดชุมแสงศรีวนารามโรงเรียนบ้านน้อยทวย นครพนม เขต 2
14นางสาวชนาภา เมี้ยงหอมวัดโป่งตามุขโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า พะเยา เขต 1
15นางสาวกฤติยาภรณ์ นาชัยวัดป่าแก้วโรงเรียนบ้านนามน มุกดาหาร
16นางฐิตนาฎ เหลืองอ่อนชุมชนวัดหนองตำลึงลาออกจากราชการ