ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์เกษียณอายุ 
2นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรมเกษียณอายุ 
3นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุลเกษียณอายุ 
4นางจรรยา เกตุพันธุ์เกษียณอายุ 
5นางพิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน์เกษียณอายุ 
6นางสาวอุษา ใช้เฮ็งเกษียณอายุ 
7นางสาวกัลยา อินทรีย์เกษียณอายุ 
8นายธีระกูล สำแดงเดชเกษียณอายุ 
9นายอนัน ฮ้อเจริญเกษียณอายุ 
10นางรื่นจิตต์ แสงทองเกษียณอายุ 
11นางเตือนใจ อรชรเกษียณอายุ 
12นางสาวทิพวรรณ ศรีอุทัยเกษียณอายุ 
13นางนิภา ธรรมมิญชเกษียณอายุ 
14นางสาวลาวรรณ สุดสินเกษียณอายุ 
15นายวิชิต ตุงคะเสนเกษียณอายุ 
16นางวิยดา วิรัตน์เกษมเกษียณอายุ 
17นางศิริสุข สุรินทร์เกษียณอายุ 
18นางสาวพนิดา ขมสนิทเกษียณอายุ 
19นางสาวศุภาภร มงกุฎทองเกษียณอายุ 
20นางสุดา ร้อยผลเกษียณอายุ 
21นางวิลาวัณย์ จานทองเกษียณอายุ 
22นายสำรอง ทองสนธิเกษียณอายุ 
23นางศรีไพ ต่วนภูษาเกษียณอายุ 
24นางจุไรลักษณ์ องอาจเกษียณอายุ 
25นายเถลิง องอาจเกษียณอายุ 
26นางยุพิน ดิษฐพริ้มเกษียณอายุ 
27นางสุนันท์ หมื่นรามเกษียณอายุ 
28นางสาวเพียงเพ็ญ วาทีนุเคราะห์เกษียณอายุ 
29นางจันทนา ฮ้อเจริญเกษียณอายุ 
30นายจรัญ บุญยิ่งเกษียณอายุ 
31นางวันเพ็ญ ทรงพระนามเกษียณอายุ 
32นางกิมดา วาจาสัตย์เกษียณอายุ 
33นายพิทักษ์ พุ่มเจริญเกษียณอายุ 
34นางศิริพร ทาทรายเกษียณอายุ 
35นางสาววณารัตน์ เถรว่องเกษียณอายุ 
36นายสุพัชร สุพัชรมงคลกิจเกษียณอายุ 
37นางนัยนา ทับสุริย์เกษียณอายุ 
38นางสาวสีดา คงคำเกษียณอายุ 
39นางสมใจ จ่าภาเกษียณอายุ 
40นางก้านตอง วีระศิลป์เกษียณอายุ 
41นางดารณี สุขแสงเกษียณอายุ 
42นางสาวนันทิยา อินทราเกษียณอายุ 
43นางสุนันต์ วินิจสกุลไทยเกษียณอายุ 
44นางสาวอัญชลี พร้อมพอชื่นบุญเกษียณอายุ 
45นางกฤติกานต์ สิงหนารถเกษียณอายุ 
46นายเชาว์ ตีรณานนท์เกษียณอายุ 
47นางณัฐมน งามขำเกษียณอายุ 
48นางณัฐนรี จำรัสแสงเกษียณอายุ 
49นายธานี วีระสกุลเกษียณอายุ 
50นางวรรณา มณีสร้อยเกษียณอายุ 
51นายบุญยัง มณีกาญจน์เกษียณอายุ 
52นายกิ กมลเกษียณอายุ 
53นายเฉลิมชัย ศรีสง่าเกษียณอายุ 
54นายนิมิตร พิทักษ์พรชัยกุลเกษียณอายุ 
55นางสาวพลอยไพลิน พัฒนโชติโรงเรียนนามนราษฎร์สงคราะห์ กาฬสินธุ์ เขต 3
56นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม.ชลบุรี ระยอง
57นางสาวพิจิตรา โขงรัตน์สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 1